За прием на студенти

http://www.swu.bg/information-for/prospective-students/admission.aspx

Професионално направление 3.4. Социални дейности

https://drive.google.com/file/d/1-kGAOq-8nqPwcEirbaLf5TSEWWfAurug/view?usp=sharing

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Специалност: Социални дейност

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение: 4 години /8 семестъра/

Професионална квалификация: Социален работник

 

Студентите в специалност „Социални дейности", ОКС „БАКАЛАВЪР” се подготвят за специалисти, притежаващи много добра специализирана и практически ориентирана подготовка, за осъществяване на социална работа в съответствие с динамиката на социалните промени и потребности.

Обучаващите се студенти получават отлична теоретична и практическа подготовка, базирана на интегриране на знанията от социални, психологически, юридически и медицински дисциплини, която им предоставя да формират умения за:

 • общуване с лица от различни възрасти и социални слоеве, и културно-етнически общности;
 • индивидуална работа и работа с група;
 • провеждане на социални проучвания;
 • създаване на социални прогнози;
 • решаване на конкретни социални проблеми.

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”:
 • Thomas More Kempen - Geel, Belgium;
 • University of Bucharest , Romania;
 • Istanbul Esenyurt University, Turkey;
 • BitlesEren University, Turkey;
 • RecepTayyip Erdogan University, Turkey;
 • Siaului State College, Lithuania;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничеств.

 

Получават:

 • Обучение от високо квалифицирани преподаватели, чрез прилагане на гъвкави форми, съчетаващи иновативност и традиция.
 • Възможности за международна образователна мобилност.
 • Участие в научноизследователска дейност и доброволчески инициативи.
 • Практическо обучение в бази на територията на Благоевградска област и цялата страна: еднодневни, летни практики и преддипломен стаж.
 • Възможност за спорт в модерен спортен комплекс.
 • Достъп до богата и уютна библиотека.

Могат да се реализират като:

 • Ръководители или специалисти във всички структури на системата на социални грижи.
 • Специалист във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социални дейности /здравеопазни, съдебна, на МВР и др./.
 • В организации на юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.

Имат възможност за продължаване на обучението в магистърска степен както в магистърски програми, предлагани от катедра „Медико-социални науки“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“, така и в други български университети у нас или в чужбина.

КАНДИДАТСТВАНЕ

С резултати от:

 • държавни зрелостни изпити по български език, история на България, география, биология, положени след 2008 година;

или

 • конкурсен изпит, организиран и оценяван от университетски изпитни комисии или положен през 2021 г. в други акредитирани висши училищана Република България (удостоверени със служебна бележка), по същите дисцирлини;

или

 • олимпиади, международни, национални и регионални състезания

 

В балообразуването се включват:

 • оценката от конкурсен изпит или държавен зрелостен изпит (по избор)по български език, история на България, география на България или биология (една по избор);
 • среден успех от дипломата за завършено средно образование;
 • и оценките от дипломата по история и български език и литература.

Повече информация на https://drive.google.com/file/d/1-kGAOq-8nqPwcEirbaLf5TSEWWfAurug/view?usp=sharing

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU