Кратко описание на предлаганите възможности за обучение във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

За прием на студенти

http://www.swu.bg/information-for/prospective-students/admission.aspx

Професионално направление 3.4. Социални дейности

https://drive.google.com/file/d/1-kGAOq-8nqPwcEirbaLf5TSEWWfAurug/view?usp=sharing

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Специалност: Социални дейност

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение: 4 години /8 семестъра/

Професионална квалификация: Социален работник

 

Студентите в специалност „Социални дейности", ОКС „БАКАЛАВЪР” се подготвят за специалисти, притежаващи много добра специализирана и практически ориентирана подготовка, за осъществяване на социална работа в съответствие с динамиката на социалните промени и потребности.

Обучаващите се студенти получават отлична теоретична и практическа подготовка, базирана на интегриране на знанията от социални, психологически, юридически и медицински дисциплини, която им предоставя да формират умения за:

 • общуване с лица от различни възрасти и социални слоеве, и културно-етнически общности;
 • индивидуална работа и работа с група;
 • провеждане на социални проучвания;
 • създаване на социални прогнози;
 • решаване на конкретни социални проблеми.

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”:
 • Thomas More Kempen - Geel, Belgium;
 • University of Bucharest , Romania;
 • Istanbul Esenyurt University, Turkey;
 • BitlesEren University, Turkey;
 • RecepTayyip Erdogan University, Turkey;
 • Siaului State College, Lithuania;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничеств.

 

Получават:

 • Обучение от високо квалифицирани преподаватели, чрез прилагане на гъвкави форми, съчетаващи иновативност и традиция.
 • Възможности за международна образователна мобилност.
 • Участие в научноизследователска дейност и доброволчески инициативи.
 • Практическо обучение в бази на територията на Благоевградска област и цялата страна: еднодневни, летни практики и преддипломен стаж.
 • Възможност за спорт в модерен спортен комплекс.
 • Достъп до богата и уютна библиотека.

Могат да се реализират като:

 • Ръководители или специалисти във всички структури на системата на социални грижи.
 • Специалист във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социални дейности /здравеопазни, съдебна, на МВР и др./.
 • В организации на юридически лица с нестопанска цел със социален предмет на дейност.

Имат възможност за продължаване на обучението в магистърска степен както в магистърски програми, предлагани от катедра „Медико-социални науки“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“, така и в други български университети у нас или в чужбина.

КАНДИДАТСТВАНЕ

С резултати от:

 • държавни зрелостни изпити по български език, история на България, география, биология, положени след 2008 година;

или

 • конкурсен изпит, организиран и оценяван от университетски изпитни комисии или положен през 2021 г. в други акредитирани висши училищана Република България (удостоверени със служебна бележка), по същите дисцирлини;

или

 • олимпиади, международни, национални и регионални състезания

 

В балообразуването се включват:

 • оценката от конкурсен изпит или държавен зрелостен изпит (по избор)по български език, история на България, география на България или биология (една по избор);
 • среден успех от дипломата за завършено средно образование;
 • и оценките от дипломата по история и български език и литература.

Повече информация на https://drive.google.com/file/d/1-kGAOq-8nqPwcEirbaLf5TSEWWfAurug/view?usp=sharing

Предлагани образователни програми за ОКС "Бакалавър"

 

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Специалност  Логопедия

Специалност Спорт

Специалност Акушерка

Специалност Кинезитерапия

Специалност Медицинска сестра

Специалност Социални дейности

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU