Печат

За прием на студенти

http://www.swu.bg/information-for/prospective-students/admission.aspx

Професионално направление 3.4. Социални дейности

https://drive.google.com/file/d/1-kGAOq-8nqPwcEirbaLf5TSEWWfAurug/view?usp=sharing

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Специалност: Социални дейност

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение: 4 години /8 семестъра/

Професионална квалификация: Социален работник

 

Студентите в специалност „Социални дейности", ОКС „БАКАЛАВЪР” се подготвят за специалисти, притежаващи много добра специализирана и практически ориентирана подготовка, за осъществяване на социална работа в съответствие с динамиката на социалните промени и потребности.

Обучаващите се студенти получават отлична теоретична и практическа подготовка, базирана на интегриране на знанията от социални, психологически, юридически и медицински дисциплини, която им предоставя да формират умения за:

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Имат възможност за:

 

Получават:

Могат да се реализират като:

Имат възможност за продължаване на обучението в магистърска степен както в магистърски програми, предлагани от катедра „Медико-социални науки“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“, така и в други български университети у нас или в чужбина.

КАНДИДАТСТВАНЕ

С резултати от:

или

или

 

В балообразуването се включват:

Повече информация на https://drive.google.com/file/d/1-kGAOq-8nqPwcEirbaLf5TSEWWfAurug/view?usp=sharing