Печат

Предлагани образователни програми за ОКС "Бакалавър"

 

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Специалност  Логопедия

Специалност Спорт

Специалност Акушерка

Специалност Кинезитерапия

Специалност Медицинска сестра

Специалност Социални дейности