Печат

Предлагани образователни програми за ОКС Магистър

Социални дейности

Социално-терапевтично консултиране

Социална работа при социалнозначими заболявания

Психосоциална рехабилитация

Клинична логопедия

Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения на речта

Логопедия

Адаптирана спортна дейност и физическа активност

Кинезиология

Спортна кинезиология

Спортен мениджмънт и маркетинг