Обучението на медицински сестри в Благоевград има дългогодишни традиции. През 1951 г. е открито Обединено медицинско училище, в което се обучават медицински сестри. Учебното заведение е преминало през всички промени съпътствали обучението на медицински сестри в България – от Обединено медицинско училище, през ИПЗКССО, Полувисш медицински институт до Медицински колеж. От 1980 г., сградата на тогавашния Полувисш медицински институт е вече в района на болницата, което прави практичното обучение много удобно и ефективно и това продължава 27 години. Традиционно, независимо от вида на учебното заведение, в него са се обучавали студенти не само от Благоевградска област, но и от Кюстендил, Перник, София, Велинград, Монтана и др.

До 1994 г. обучението е в три специалности: „Медицински фелдшер”, „Медицинска сестра – общ профил” и „Медицинска сестра – детски профил”, като броят на обучаваните студенти е около 300 за всички специалности. От 1997г, учебното заведение се преструктурира от Полувисш медицински институт в Медици нски колеж, към Медицински университет – София. През всичките тези 57 години от съществуването на учебното заведение, са обучени около 20 000 медицински сестри и медицински фелдшери, като и при двете специалности е налице 95% реализация на завършилите, преди всичко в МБАЛ – Благоевград и МБАЛ в други градове на областта. Почти няма МБАЛ или друго здравно заведение, в които медицинските сестри да не са възпитаници на ПМИ, ИПЗКССО или Медицински колеж – Благоевград. Това прави тези учебни заведения основни обучители на медицински сестри за областта.

Като наследник на дългогодишната традиция в обучението на медицински сестри разкриването на Катедра „Здравни грижи“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ стана възможно поради следните основания:

  • Положително решение на НАОА за откриване на обучение по специалност от регулирана професия „Медицинска сестра“ и препоръки на Аредитационния съвет;
  • Положително решение на НАОА за откриване на обучение по специалност от регулирана професия „Акушерка“ и препоръки на Аредитационния съвет;
  • Мотивирани писма в подкрепа на разкриването на новите специалности от областен управител на област административен център Благоевград, кметовете на общините Разлог, Сандански, Гоце Делчев, Кюстендил;
  • Мотивирани писма от изпълнителните директори на МБАЛ ПУЛС АД, МБАЛ – Благоевград, АД.

С Решение на 43 –то Народно събрание от 8 юли 2015 г. на основание чл. 9, ал. 2, т.1 от Закона за висшето образование се преобразува Факултет „Обществено здраве и спорт“ във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“;

В Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г. в „ПОЛИТИКА 3: Осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването, които да могат да удовлетворят нарастващите настоящи и бъдещи здравни потребности на хората“ се посочват мерки като:

  • „Увеличаване приема за обучение на специалистите по здравни грижи във висшите училища с оглед в стратегическия период да бъде преодолян създадения недостиг и дисбаланс в отношенията на броят им към броя на лекарите, с особено внимание към медицинските сестри.“

Във Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт се осигурява обучение по специалности от регулирани професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ което отговоря на Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за oбразователно-квалификационна степен "бакалавър", стандартите на Европейския съюз за сестрински и акушерски грижи и на европейските директиви за Признаване на професионалните квалификации на дипломираните професионалисти за упражняване на професията.

В момента Катедра „Здравни грижи“ има 17 щатни преподаватели – 1 професор, 6 доценти, 3 асистенти с ОНС „Доктор“, 6 асистенти, 1 преподавател по клинична практика.

Обучение

Общият хорариум възлиза на 4600 ч., учебна (клинична) практика с хорариум 1143 ч. и преддипломен стаж - 2134 ч. (7 и 8 семестър), 240 ЕСТS кредита, за специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, които включват аудиторна и извънаудиторна заетост.

В учебния план са застъпени четири вида учебни дисциплини:

  • Специални (профилиращи) учебни дисциплини;
  • Медико-биологични дисциплини;
  • Предклинични дисциплини;
  • Клинични учебни дисциплини.

Научноизследователска дейност

  • Научни изследвания в областта на здравните грижи – сестрински и акушерски.

Участие с научни съобщения и доклади на научни форуми у нас и в чужбина.