Научно-методическо списание "СПОРТ & НАУКА" - Извънреден брой / 2019


 Международна научна конференция "Спорт и рекреация" 29.11.2019г. - 01.12.2019г.

International Scientific Conference

Invitation

Международна Научна Конференция "Спорт и рекреация" 29.11.2019 - 01.12.2019 - програма и медийно отразяване на събитието


 


Уважаеми колеги, бихме искали да ви поканим на 20-ТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, която ще се проведе на 16-ти април 2019 година в Университетски център „Бачиново“ - гр.Благоевград. Програма на конференцията може да изтеглите от ТУК.

Сборник с доклади за 20-ТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯСТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

От учебната 1992 – 1993 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е създадена специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, като част от структурата на факултета по Педагогика в съответствие със закона за академичната автономия.  В нея се обучават учители по физическо възпитание.  В периода 1993 – 2008 година в рамките на този факултет се формират две катедри:  катедра „ТМФВ“  и  катедра „ТМСТ“, която в последствие се преобразува в катедра „Спорт“.

През 2009 г. част от преподавателския състав в посочените катедри от Факултета по Педагогика, заедно със специалисти от катедра Кинезитерапия, сформира  катедра „Спорт и кинезитерапия“. 

  Четири  години по–късно (2013 г.) са сформирани две самостоятелни катедри по Спорт и по Кинезитерапия. Същата година, екипът на катедра Спорт, която осигурява обучението по Спорт, както и спортното усъвършенстване на студенти от  всички факултети и специалности, започва процес на разработване на документация за  проектна акредитация на ПН 7.6.  От 2015 г. след  положителна оценка от проектна акредитация на ПН 7.6. Спорт, екипът на катедра „Спорт“  и преподаватели от направлението, започва обучението на студентите по ОКС бакалавър по избран вид „Спорт“ (треньор) и ОКС магистър. Усилията на екипа на катедрата са свързани с програмно и кадрово осигуряване на обучението, специализираната подготовка и последващата реализация на студентите като треньори. Катедрата продължава да обезпечава и задължително – избираемата дисциплина „Спорт“  и спортната усъвършенстване на всички факултети и специалности  в ЮЗУ „Неофит Рилски“.