Основното звено Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към Югозападен Университет „Неофит Рилски“ развива, поддържа и прилага политика за осигуряване на качество на обучението в професионално направление 7.6. Спорт. Тази политика се оповестява публично и е част от стратегическото управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

Стратегия за развитие на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

 

Стратегия за развитие на Югозападен Университет „Неофит Рилски“