Катедра Логопедия

Катедра „Логопедия” на ЮЗУ „Неофит Рилски” предлага квалифицирана подготовка на лицата, желаещи да усвоят и практикуват професията „логопед”.

Катедрата е създадена като самостоятелна през 2002 г. Специалност „Логопедия” е акредитирана през 2009 г. в научно направление „Обществено здраве”.

Целта на обучението по специалност “Логопедия” е да се формират задълбочени познания за речевите, езиковите, гласовите и слуховите нарушения, за тяхната етиология, механизми на нарушението и симптоматиката. Студентът се учи да познава целия диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху различната езикова и речева патология.

След дипломиране студентите могат да работят като логопеди в диагностични центрове и клиники, в системата на съществуващите логопедични кабинети в училищните и предучилищни заведения, в социалните домове и дневни центрове, както и да развиват частна практика.

Високото качество на подготвяните специалисти по логопедия се дължи на отличната материална база, оборудвана с модерна диагностична и терапевтична апаратура - Ресурсен център, Университетски център за изследване на заекването, Компютъризирана речева лаборатория на KayPentax, Център по логопедия към Факултета по обществено здраве и спорт.

 

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

 

Образователни програми

 

Образователни програми

Форма на обучение

Продължителност

ОКС „бакалавър”

Редовна

8 семестъра

ОКС „магистър”

  • Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения на речта

  • Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация

  • Клинична логопедия

Редовна

2 семестъра

 

  • Логопедия за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления

 

4 семестъра

ОНС „доктор”

Редовна

Задочна

Свободна

3 години

4 години