Основана през 1991 г., специалност „Социални дейности” в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, има добра репутация в подготовката на бакалаври за сферата на социалната работа, обучение на магистри по програми в областта на социалната подкрепа, социалното посредничество, психосоциалната рехабилитация и социално-значимите заболявания и докторанти в областта на управление на социалните дейности. Академичният състав на катедра „Медико-социални науки“, осигуряваща обучението по специалността, е ангажиран в изследвания, които имат отношение към практиката и в по-общ план към социалната политика. Научните приоритети на преподавателския състав са свързани с широката интердицсиплинарна област на социалните дейности, фокусирани в същото време към такива сфери като: промоция на здраве, съвременни социални и здравни политики, малтретиране на деца, ранна интервенция на деца с увреждане, деинституционализация, безработица и бедност и др. В тази връзка програмите, предложени за акредитиране, включват следните ключови изследователски области: деца, възрастни и стари хора, психосоциална рехабилитация. Обучението на студентите е свързано със съвременните тенденции в развитието на професията социална работа, както и с развитието на науката, със съвременните теоретични и идеологически дебати.

Брошура

 

Професионално направление 3.4. Социални дейности

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Специалност "Социални дейности"
Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Социални дейности
Психо-социална рехабилитация
Социално посредничество
Социална подкрепа
Социална работа при социално-значими заболявания
Социални дейности - за неспециалисти
Психосоциална рехабилитация - за неспециалисти
Социално посредничество - за неспециалисти
Социална подкрепа - за неспециалисти
Социална работа при социално-значими заболявания - за неспециалисти
Социални дейности за придобили ОКС "професионален бакалавър"
Образователно-научна степен "Доктор"

Докторска програма "Организация и управление на социалните дейности"