Катедра Медико-социални науки

 

Основана през 1991 г., специалност „Социални дейности” в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, има добра репутация в подготовката на бакалаври за сферата на социалната работа, обучение на магистри по програми в областта на социалната подкрепа, социалното посредничество, психосоциалната рехабилитация и социално-значимите заболявания и докторанти в областта на управление на социалните дейности. Академичният състав на катедра „Медико-социални науки“, осигуряваща обучението по специалността, е ангажиран в изследвания, които имат отношение към практиката и в по-общ план към социалната политика. Научните приоритети на преподавателския състав са свързани с широката интердицсиплинарна област на социалните дейности, фокусирани в същото време към такива сфери като: промоция на здраве, съвременни социални и здравни политики, малтретиране на деца, ранна интервенция на деца с увреждане, деинституционализация, безработица и бедност и др. В тази връзка програмите, предложени за акредитиране, включват следните ключови изследователски области: деца, възрастни и стари хора, психосоциална рехабилитация. Обучението на студентите е свързано със съвременните тенденции в развитието на професията социална работа, както и с развитието на науката, със съвременните теоретични и идеологически дебати.

 

Образователни програми:

 

ОКС Бакалавър:

 


ОКС Магистър:

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU