Печат

Катедра Кинезитерапия

 

Специалността "Кинезитерапия" в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е разкрита през 1994 г. От 2009 г. катедра „Кинезитерапия“ е част от състава на Факултета по обществено здраве и спорт.

През 2015 г. катедрата се обособява като самостоятелна и е в състава на Факултета по "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Към момента, академичния състав на катедрата е представен от 9 преподаватели, от които 4 хабилитирани (доценти), 1 главен асистент, 3-ма асистенти и 1 преподавател.

 

Образователни програми:

 

ОКС Бакалавър:

Кинезитерапия                                                                                                                                      http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/public-health/kinezitherapy.aspx   


ОКС Магистър:                                                                                                                                    http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx

Кинезиология                                                                                                                                              http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes/public-health-and-sports/kinesiology.aspx

Спортна кинезиология                                                                                                                                    http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes/public-health-and-sports/sports-kinesiology.aspx