Катедра Спорт

 

От учебната 1992 – 1993 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е създадена специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, като част от структурата на факултета по Педагогика в съответствие със закона за академичната автономия.  В нея се обучават учители по физическо възпитание.  В периода 1993 – 2008 година в рамките на този факултет се формират две катедри:  катедра „ТМФВ“  и  катедра „ТМСТ“, която в последствие се преобразува в катедра „Спорт“.

През 2009 г. част от преподавателския състав в посочените катедри от Факултета по Педагогика, заедно със специалисти от катедра Кинезитерапия, сформира  катедра „Спорт и кинезитерапия“. 

  Четири  години по–късно (2013 г.) са сформирани две самостоятелни катедри по Спорт и по Кинезитерапия. Същата година, екипът на катедра Спорт, която осигурява обучението по Спорт, както и спортното усъвършенстване на студенти от  всички факултети и специалности, започва процес на разработване на документация за  проектна акредитация на ПН 7.6.  От 2015 г. след  положителна оценка от проектна акредитация на ПН 7.6. Спорт, екипът на катедра „Спорт“  и преподаватели от направлението, започва обучението на студентите по ОКС бакалавър по избран вид „Спорт“ (треньор) и ОКС магистър. Усилията на екипа на катедрата са свързани с програмно и кадрово осигуряване на обучението, специализираната подготовка и последващата реализация на студентите като треньори. Катедрата продължава да обезпечава и задължително – избираемата дисциплина „Спорт“  и спортната усъвършенстване на всички факултети и специалности  в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

Образователни програми:

 

ОКС Бакалавър:

Спорт


 ОКС Магистър:

Адаптирана спортна дейност и физическа активност

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU