Научни публикации на академичния състав

 

Катедра "Медико-социални науки"

2021 година

Чолакова, М. (2021). Автономия и самоопределение в социалната работа. В: Градев, Д., Маринов, А., Сапунджиева, К., Йонкова, К., Матанова, В., Чолакова, М., Георгиев, Л. Загубата на личната автономия. София: УИ “Св. Климент Охридски”: 173-198

Стойкова, М., Чолакова, М. (2021). Социална подкрепа за семействата в социални услуги за хора с увреждания в общността. В: Овластяването на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, ISBN 978-619-208-249-9: 140-148

Стойкова, М., Величкова, Д. (2021). Същност и роля на социалната работа в многопрофилни болници за активно лечение. Български списание за обществено здраве, кн. 2, ISSN 1313-86Х

Стойкова, М. (2021). Влияние на социалната подкрепа върху качеството на живот на възрастните хора с увреждания. В: Чолакова, М. (Ред.). Актуални проблеми на социалната работа, ISBN 978-954-00-0257-6 (pdf), 31-42.

Стойкова, М. (2021). Ефективност на социалните услуги за възрастни хора с увреждания. . В: Чолакова, М. (Ред.).Актуални проблеми на социалната работа, ISBN 978-954-00-0257-6 (pdf), 55-71.

Стойкова, М., Иванова, В. (2021). Бариери пред реализацията на ефективна социална работа в болници за активно лечение. В: Овластяването на работещите в социалната сфера в малките населени места – предизвикателства и възможности, УИ „Св. Св. Кирил и Методи”, Велико Търново, ISBN 978-619-208-249-9, 100-107.

2020 година

Tcholakova, M. (2020). Reflections on Social Inclusion, Fulbright International Seminar “Strategies for Strenghtening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall”, Conference Proceedings: 49-54, PB ISBN 9786191885039, PDF ISBN 9786191885046

Stoykova, M., Encheva, D. (2020). Social Work in hospitals – Needs and Opportunities. Proceedings of University of Ruse, v 59, 8.2., 17-22. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/8.2/8.2-2.pdf

ЛОГОПЕДИЯ

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU