Дисертационни трудове 

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2016/elka-goranova.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2018/anna-andreeva.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2020/rositsa-stoilova.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2021/fani-valsamidou.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2021/radostina-kostova.aspx

Докторска програма "Организация и управление на социалните дейности"

Защитени дисертационни трудове

Медико-социални аспекти на ерготерапевтичните подходи при работа с деца и младежи с психични увреждания

Докторант Йоанна Негрова                                        Научни ръководители:  проф. дпн Париз Паризов

                                                                                                                             доц. дн Никола Събев

Влияние на хуманното лидерство върху мотивацията на служителите

Докторант Арие Фишбейн                                          Научен ръководител: проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

Прилагане политиките на Еврапейския съюз за ранно детско образование и грижи в България

Докторант Иванка Шалапатова                                  Научен ръководител: проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността

Докторант Наталия Христова-Михайлова                  Научен ръководител:   доц. д-р Мая Чолакова

Ефективност на подкрепата на възрастни хора с увреждания в социални услуги в общността

Докторант Мария Стойкова                                        Научен ръководител:  доц. д-р Мая Чолакова

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU