Дисертационни трудове 

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2016/elka-goranova.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2018/anna-andreeva.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2020/rositsa-stoilova.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2021/fani-valsamidou.aspx

http://rd.swu.bg/acquisition-of-academic-degrees/phd/2021/radostina-kostova.aspx

Докторска програма "Организация и управление на социалните дейности"

Защитени дисертационни трудове

Ефективност на подкрепата на възрастни хора с увреждания в социални услуги в общността

Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността

Прилагане политиките на Еврапейския съюз за ранно детско образование и грижи в България

Влияние на хуманното лидерство върху мотивацията на служителите

Медико-социални аспекти на ерготерапевтичните подходи при работа с деца и младежи с психични увреждания

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU